Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

Kallelse till vårmöte i Hammarö Golfklubb

Datum: Tisdagen den 24 april 2018

Plats: Hammarö GK

Anmälan: Sker i min golf

Tider:

17:00 Shop, reception, restaurang har öppet.

18:00 Mötet startar

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

6. b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av nytt förslag till stadgar för Hammarö GK

11. Övriga frågor.

Förslag stadgeändringar

Högaktuellt Nr 1 2018

Publicerad: 4 april, 2018

Följ oss på Instagram @hammarogk