Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

Höstmöte 28 november kl. 18:30-21:00 


Hållpunkter

 • Introduktion
 • Medlemsundersökningen 2017
 • Presentation av ny restaurangentreprenör
 • Höstmöte
 • Prisutdelning årets Hole in One
 • Utdelning Stipendium Oscar Mellqvist minne
 • Övriga utmärkelser
 • Gästföreläsning Mikael ”Bobban” Frisk:
  • Aktuellt i Golfsverige
  • Varför Hektometersystem

Agenda

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
  1. Verksamhetsplan
  2. Resultat- och investeringsbudget
  3. Medlemsavgifter
 7. Val av
  1. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av (1) år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
  3. två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år;
  4. två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
  5. två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, mötet skall utse en sammankallande.
   Styrelsen utser en tredje ledamot.
 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 9. Övriga frågor.

Handlingar inför mötet kommer att finnas tillgängliga inom en vecka innan på anslagstavlan ute på klubben samt på vår hemsida.

Välkommen!

Jörgen Lindahl
Ordförande, Hammarö GK

 

Medlemsundersökning_2017_(ID_249)

Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2018

Höstmöte 2017-11-28

Publicerad: 14 november, 2017

Följ oss på Instagram @hammarogk